ZYTIGA ® – Abiraterone acetaat voor mannen met castratiecomplex prostaatkanker

Abiraterone acetaat ZYTIGA ®voor mannen die castratiecomplex prostaatkanker (ook bekend als CRPC, gedefinieerd als prostaatkanker dat bestand is tegen medische of chirurgische behandelingen lagere testosteron) dat zich naar andere delen van het lichaam (genoemd metastatische castratie-resistente prostaatkanker, of mCRPC) en die zijn behandeld met chemotherapie met docetaxel. Als je leeft met uitgezaaide CRPC (mCRPC), uw behandeling reis naar dit punt is waarschijnlijk een moeilijke. Of u nu de patiënt of de verzorger, kunt u het gevoel alsof alle behandelingsmogelijkheden zijn uitgeput.

CFH-Advies

De gebruikelijke behandeling van patiënten met hormoonresistent prostaatkanker en progressie tijdens of na behandeling met docetaxel, omvat bij fitte patiënten (ECOG 0/1) cabazitaxel-prednison en bij minder fitte patiënten ondersteunende zorg, waaronder prednison. Bij fitte patiënten is de effectiviteit van abirateron-prednison, op basis van indirecte vergelijking, gelijk aan die van cabazitaxel-prednison. Bij minder fitte patiënten is de effectiviteit gelijk aan die van prednison. Voordelen van abirateron boven cabazitaxel zijn: mogelijk minder ernstige bijwerkingen, de orale toediening en de toepasbaarheid bij neutropenie en geringe-matige leverfunctiestoornissen.

Eigenschappen

CYP17-remmer. Remt selectief het enzym CYP17 dat in de testes, bijnieren en prostaattumoren nodig is voor de synthese van androgenen, zoals testosteron. De celgroei van het prostaatcarcinoom is afhankelijk van androgenen. Behandeling met luteïniserend hormoon ‘releasing’-hormoon (LHRH)-agonisten of met orchidectomie verlaagt de androgeenproductie in de testes, maar niet in de bijnieren of de tumor. Toevoeging van abirateron resulteert in een serumtestosteronwaarde onder het detecteerbare niveau. Remming van CYP17 leidt ook tot verhoogde productie van mineralocorticoïden door de bijnieren.

Kinetische gegevens Abirateronacetaat wordt na inname door hydrolasen snel omgezet in het werkzame abirateron. Abirateron: F = bij inname met voedsel verhoogd met een factor 10–17 en zeer variabel. Bij matig gestoorde leverfunctie verhoogd tot 260%. Tmax = ca. 2 uur. Vd = ca. 80,4 l/kg. Plasma-eiwitbinding: 99,8% Metabolisering: voornamelijk in de lever via verschillende routes. Eliminatie: met de feces 88% en met de urine 5%. T1/2 = ca. 15 uur, bij milde tot matige gestoorde leverfunctie 18–19 uur.
Indicaties

Gemetastaseerd, castratieresistent prostaatcarcinoom in combinatie met prednison of prednisolon, bij volwassen mannen bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met een schema dat docetaxel bevat.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): urineweginfectie. Hypertensie. Perifeer oedeem. Hypokaliëmie. Vaak (1-10%): hartfalen, angina pectoris, aritmie, atriumfibrilleren, tachycardie. Hypertriglyceridemie, verhoogde ALAT. Soms (0,1-1%): bijnierinsufficiëntie. Verder zijn gemeld: verhoogde ASAT, verhoogd totaal bilirubine.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met substraten van CYP2D6 (zoals sommige β–blokkers, antidepressiva, antipsychotica en pijnstillers) kan de plasmaconcentratie van het substraat verhogen. Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-remmers (zoals claritromycine, erytromycine, itraconazol, ketoconazol, voriconazol, grapefruitsap) vermijden omdat de plasmaconcentratie van abirateron kan worden verhoogd. Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-inductoren (zoals carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, rifampicine, sint-janskruid) vermijden omdat deze de plasmaconcentratie van abirateron kunnen verlagen. Hypokaliëmie (intra- en extracellulair) versterkt de toxiciteit van digoxine.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer voor en tijdens (her)behandeling (in de eerste 3 maanden tweewekelijks en daarna maandelijks) de serumaminotransferasen. Controleer vóór en ten minste maandelijks tijdens de behandeling de bloeddruk, het serumkalium en op vochtretentie. Vóór behandeling moet hypertensie onder controle zijn en hypokaliëmie gecorrigeerd zijn. Niet gebruiken bij bestaande matige of ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pughscore 7–15), vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid. Bij optreden van levertoxiciteit (ALAT > 5× ULN) de behandeling onderbreken tot herstel. Bij optreden van ernstige levertoxiciteit (ALAT > 20× ULN) de behandeling definitief staken. Voorzichtig bij nierinsufficiëntie, vanwege het ontbreken van klinische ervaring. Voorzichtig bij een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten. Voorzichtig bij comorbiditeit die kan verergeren door verhoging van de bloeddruk, hypokaliëmie of vochtretentie, omdat deze bijwerkingen kunnen optreden vanwege het farmacologisch effect van verhoogde concentraties mineralocorticoïden. Dit effect wordt verminderd door de comedicatie met predniso(lo)n. Een bestaande verlaagde botdichtheid kan toenemen door de behandeling. Bij seksueel verkeer moet een condoom worden gebruikt naast een andere effectieve anticonceptiemethode, omdat onbekend is of (metabolieten van) abirateron in sperma aanwezig zijn.

Dosering
Volwassenen: oraal 1000 mg 1×/dag, in combinatie met 10 mg/dag predniso(lo)n. In stress–situaties kan tijdelijk een hogere dosis predniso(lo)n nodig zijn. Bij levertoxiciteit (ALAT > 5× ULN) de behandeling onderbreken tot herstel en hervatten met 500 mg 1×/dag. Als opnieuw levertoxiciteit optreedt, de behandeling definitief staken.

De tabletten ten minste 1 uur vóór óf 2 uur na een maaltijd in het geheel innemen met water. Hervat na een gemiste dosis abirateron of predniso(lo)n de volgende dag met de gebruikelijke dagdosis. Zie voor meer informatie over predniso(lo)n de afzonderlijke preparaatteksten: Prednison of prednisolon.

Prednison Indicaties

Voor het gebruik van prednison bestaan vele indicaties. Het wordt vooral gebruikt om ontstekings- en immuunreacties te remmen. Voor nadere uitwerking van het toepassingsgebied zie Corticosteroïden. De tabletten met gereguleerde afgifte zijn uitsluitend geregistreerd voor matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis bij volwassenen, met name indien vergezeld van ochtendstijfheid.

prednisolon  Indicaties   Suppletie bij acute en primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiëntie; voor deze indicatie zijn de natuurlijke corticosteroïden hydrocortison en cortison het meest geschikt. Systemische behandeling bij reumatologische aandoeningen zoals geselecteerde gevallen of bijzondere vormen (Felty, Sjögren) van reumatoïde artritis, incl. juveniele reumatoïde artritis, acuut reuma, lupus erythematodes disseminatus, polyarteriitis nodosa en andere vasculitiden, arteriitis temporalis, poly- en dermatomyositis. Pulmonale aandoeningen zoals onderhoudsbehandeling astma, exacerbatie van astma of COPD, sarcoïdose en allergische longaandoeningen (bv. eosinofiele longinfiltratie). Maag-darmaandoeningen zoals colitis ulcerosa en enteritis regionalis (= Ziekte van Crohn, m.n. bij een acute aanval van de ziekte; bij meer distaal gelokaliseerde vormen neemt ook rectale toediening een belangrijke plaats in) en bepaalde vormen van hepatitis. Hematologische afwijkingen zoals auto-immuun hemolytische anemie, idiopathische trombocytopenische purpura en reticulo-lymfoproliferatieve aandoeningen. Geselecteerde gevallen van nefrotisch syndroom. Endocrinologische afwijkingen zoals congenitale bijnierschorshyperplasie, endocriene exophthalmus. Oncologische aandoeningen zoals lymfatische leukemieën (m.n. acute vormen), maligne lymfomen, de ziekte van Kahler, gemetastaseerd mammacarcinoom, hypercalciëmie ten gevolge van skeletmetastasen of de ziekte van Kahler. Neurologische aandoeningen zoals acute exacerbaties van multiple sclerose, cerebraal oedeem ten gevolge van hersenmetastasen. Oogheelkundige aandoeningen zoals choroïdoretinitis, iridocyclitis, neuritis optica en pseudotumor orbitae. Huidaandoeningen zoals pemphigus vulgaris en parapemphigus, uitgebreide psoriasis, erytrodermie, stevens-johnsonsyndroom, mycosis fungoides, bulleuze dermatitis herpetiformis, waarbij soms intralaesionaal wordt toegediend (bv. bij keloïd). Als adjuvans bij heftige allergische en anafylactische reacties. Als immunosuppressivum bij orgaantransplantatie. Adjuvans bij preventie van misselijkheid en braken bij behandeling van kanker met oncolytica met een ernstig emetogeen effect. Lokale behandeling bij aandoeningen van gewrichten zoals reumatoïde artritis en aandoeningen van weke delen zoals bursitis, epicondylitis, tendovaginitis.

Samenvatting therapeutische waarde:

Gunstige effecten. Abirateron-prednison is bij fitte patiënten (ECOG 0/1) met hormoonresistent prostaatkanker en progressie tijdens of na behandeling met docetaxel, effectiever dan alleen prednison. De mediane levensduur neemt toe van 12 naar 15 maanden en ook ervaren meer patiënten tijdelijk pijnverlichting. Cabazitaxel-prednison is bij een dergelijke patiëntengroep effectiever dan mitoxantron-prednison in het verlengen van de mediane overleving, maar niet in het verminderen van pijn. Er zijn geen studies gepubliceerd op basis waarvan abirateron en cabazitaxel direct met elkaar zijn te vergelijken.

Ongunstige effecten. Er zijn aanwijzingen dat abirateron minder ernstige bijwerkingen heeft dan cabazitaxel.

Ervaring. De ervaring met abirateron is beperkt, net als die met cabazitaxel. Toepasbaarheid. Abirateron is breder toepasbaar dan cabazitaxel, omdat het ook bij patiënten met neutropenie of een geringe-matige leverfunctiestoornis is te gebruiken. Gebruiksgemak. Het gebruiksgemak van abirateron (per os) is groter dan dat van cabazitaxel (iv). Eindconclusie. Op basis van de beperkte beschikbare gegevens en indirecte vergelijking heeft abirateron-prednison bij fitte patiënten (ECOG 0/1) met hormoonresistent prostaatkanker en progressie tijdens of na behandeling met docetaxel, een gelijke therapeutische waarde als cabazitaxel-prednison.

ZYTIGA ® kan u een andere optie bieden.

Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in Prostaat met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.