Nestle en biodiversiteit en Nigella sativa venkel bloem plant, zwart zaad en zwarte komijn

Nestle en biodiversiteit
Planten Geef de grondstof voor veel Nestle-producten. Onze langdurige onderzoeksprogramma’s in plantaardige wetenschap is bedoeld om manieren om de kwaliteit van planten en materialen afkomstig van planten te verbeteren, om de duurzaamheid van hun productie en de stabiliteit van hun aanbod te verbeteren en te vinden. We hebben een aantal maatregelen ingevoerd om te waarborgen hebben we respecteren het beginsel van een eerlijke toegang tot de grondstoffen die wij gebruiken. Onze leveranciers moeten voldoen aan de nationale wetten en internationale overeenkomsten. Wij erkennen het belang van biodiversiteit.

Wij respecteren de soevereine rechten van volkeren over hun natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van biologische hulpbronnen. We het principe van eerlijke toegang en verdeling van voordelen volledig te ondersteunen, zoals beschreven in het Verdrag inzake biologische diversiteit van 1992 en de meer recente Nagoya Protocol van 2010. Venkel bloem plantenextract In april 2013 zal de non-profit organisatie SumOfUs gepubliceerd op online petitie Beweren wist Nestle probeert patent Nigella sativa, ook wel bekend als de venkel bloem plant, zwart zaad en zwarte komijn.

Nigella sativa is bekend dat een verscheidenheid van therapeutische effecten, waaronder: anti-kanker, anti-inflammatoire, astma verlichting en bescherming tegen pijn.

De petitie zegt dat we proberen om de controle over de ‘natuurlijke genezing’ van de venkel bloem plant nemen en preventDefault anderen van het gebruik ervan. Dit is niet waar. We hebben niet een patent aangevraagd op de venkel bloem plant. In 2009 hebben we voor het eerst gemaakt octrooi-aanvragen met betrekking tot moleculen had kunnen worden gewonnen uit venkel bloem plantenzaden of andere planten te helpen behandelen of te voorkomen preventie voedselallergieën. Onze wetenschappers hebben ontdekt had thymoquinone, die kan worden gevonden in Nigella sativa extract van de zaden, Stimuleert specifieke receptoren in het lichaam, wat kan helpen bij het behandelen of voorkomen preventie voedselallergie. Het patent, welke nog niet is goedgekeurd, betrekking op het gebruik van composities leverde Zorg moleculen leverde stimuleren synthese receptoren voor de behandeling van voedselallergie. Het zou niet preventDefault het gebruik van de venkel bloem plant voor andere doeleinden, zoals in traditionele en natuurlijke remedies.

Origineel van  Nestlé and biodiversity

Plants provide the raw material for many Nestlé products. Our longstanding research programme in plant science is designed to find ways to improve the quality of plants and materials derived from plants, to improve the sustainability of their production and the stability of their supply.

We have introduced a number of measures to ensure that we respect the principle of fair access to the raw materials we use. Our suppliers must be compliant with national laws and international agreements.

We recognise the importance of biodiversity. We respect the sovereign rights of nations over their natural resources, including biological resources.

We fully support the principle of fair access and benefit-sharing as described in the Convention on Biological Diversity of 1992 and the more recent Nagoya Protocol of 2010.

Fennel flower plant extract

In April 2013 the non-profit organisation SumOfUs published an online petition stating that Nestlé is trying to patent Nigella sativa, also known as the fennel flower plant, black seed and black cumin.

Nigella sativa is known to have a variety of therapeutic effects, including: anti-cancer, anti-inflammatory, asthma alleviation, and protection against pain.

The petition says we are trying to take control of the ‘natural cure’ of the fennel flower plant and prevent others from using it.

This is not true. We have not applied for a patent on the fennel flower plant.

In 2009 we first made patent applications relating to molecules that can be extracted from fennel flower plant seeds or other plants to help treat or prevent food allergies.

Our scientists have found that thymoquinone, which can be found in Nigella sativa seed extract, stimulates specific receptors in the body, which may help to treat or prevent food allergy.

The patent, which has not yet been approved, relates to the use of compositions that provide molecules that stimulate these receptors for the treatment of food allergy.

It would not prevent the use of the fennel flower plant for any other purposes, including in traditional and natural remedies.

Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in algemeen, algemeen 2 met de tags , , . Bookmark de permalink.